SQL开发知识:oracle 身份证校验函数的代码

1、正则表达式写法:

CREATE OR REPLACE FUNCTION Func_checkidcard (p_idcard IN VARCHAR2) RETURN INT
IS
v_regstr VARCHAR2 (2000);
v_sum NUMBER;
v_mod NUMBER;
v_checkcode CHAR (11) := ’10X98765432′;
v_checkbit CHAR (1);
v_areacode VARCHAR2 (2000) := ‘11,12,13,14,15,21,22,23,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,71,81,82,91,’;
BEGIN
CASE LENGTHB (p_idcard)
WHEN 15
THEN — 15位
IF INSTRB (v_areacode, SUBSTR (p_idcard, 1, 2) || ‘,’) = 0 THEN
RETURN 0;
END IF;

IF MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 2)) + 1900, 400) = 0
OR
(
MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 2)) + 1900, 100) <> 0
AND
MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 2)) + 1900, 4) = 0
)
THEN — 闰年
v_regstr :=
‘^[1-9][0-9]{5}[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|[1-2][0-9]))[0-9]{3}$’;
ELSE
v_regstr :=
‘^[1-9][0-9]{5}[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|1[0-9]|2[0-8]))[0-9]{3}$’;
END IF;

IF REGEXP_LIKE (p_idcard, v_regstr) THEN
RETURN 1;
ELSE
RETURN 0;
END IF;
WHEN 18
THEN — 18位
IF INSTRB (v_areacode, SUBSTRB (p_idcard, 1, 2) || ‘,’) = 0 THEN
RETURN 0;
END IF;

IF MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 4)), 400) = 0
OR
(
MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 4)), 100) <> 0
AND
MOD (TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 4)), 4) = 0
)
THEN — 闰年
v_regstr :=
‘^[1-9][0-9]{5}(19|20)[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|[1-2][0-9]))[0-9]{3}[0-9Xx]$’;
ELSE
v_regstr :=
‘^[1-9][0-9]{5}(19|20)[0-9]{2}((01|03|05|07|08|10|12)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])|(04|06|09|11)(0[1-9]|[1-2][0-9]|30)|02(0[1-9]|1[0-9]|2[0-8]))[0-9]{3}[0-9Xx]$’;
END IF;

IF REGEXP_LIKE (p_idcard, v_regstr) THEN
v_sum :=
( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 1, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 11, 1))
)
* 7
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 2, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 12, 1))
)
* 9
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 3, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 13, 1))
)
* 10
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 4, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 14, 1))
)
* 5
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 5, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 15, 1))
)
* 8
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 6, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 16, 1))
)
* 4
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 17, 1))
)
* 2
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 8, 1)) * 1
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 9, 1)) * 6
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 10, 1)) * 3;
v_mod := MOD (v_sum, 11);
v_checkbit := SUBSTRB (v_checkcode, v_mod + 1, 1);

IF v_checkbit = upper(substrb(p_idcard,18,1)) THEN
RETURN 1;
ELSE
RETURN 0;
END IF;
ELSE
RETURN 0;
END IF;
ELSE
RETURN 0; — 身份证号码位数不对
END CASE;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
RETURN 0;
END fn_checkidcard;
/
Show Err;

2、非正则表达式写法

Create Or Replace Function Func_checkIdcard (p_idcard in varchar2) Return Number
Is
v_sum Number;
v_mod Number;
v_length Number;
v_date Varchar2(10);
v_isDate Boolean;
v_isNumber Boolean;
v_isNumber_17 Boolean;
v_checkbit CHAR (1);
v_checkcode CHAR (11) := ’10X98765432′;
v_areacode VARCHAR2 (2000) := ‘11,12,13,14,15,21,22,23,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,71,81,82,91,’;

–[isNumber]–
Function isNumber (p_string in varchar2) Return Boolean
Is
i number;
k number;
flag boolean;
v_length number;
Begin
/*
算法:
通过ASCII码判断是否数字,介于[48, 57]之间。
select ascii(‘0’),ascii(‘1’),ascii(‘2’),ascii(‘3’),ascii(‘4’),ascii(‘5’),ascii(‘6’),ascii(‘7’),ascii(‘8’),ascii(‘9′) from dual;
*/

flag := True;
select length(p_string) into v_length from dual;

for i in 1..v_length loop
k := ascii(substr(p_string,i,1));
if k < 48 or k > 57 then
flag := False;
Exit;
end if;
end loop;

Return flag;
End isNumber;

–[isDate]–
Function isDate (p_date in varchar2) Return Boolean
Is
v_flag boolean;
v_year number;
v_month number;
v_day number;
v_isLeapYear boolean;
Begin
–[初始化]–
v_flag := True;

–[获取信息]–
v_year := to_number(substr(p_date,1,4));
v_month := to_number(substr(p_date,5,2));
v_day := to_number(substr(p_date,7,2));

–[判断是否为闰年]–
if (mod(v_year,400) = 0) Or (mod(v_year,100) <> 0 And mod(v_year,4) = 0) then
v_isLeapYear := True;
else
v_isLeapYear := False;
end if;

–[判断月份]–
if v_month < 1 Or v_month > 12 then
v_flag := False;
Return v_flag;
end if;

–[判断日期]–
if v_month in (1,3,5,7,8,10,12) and (v_day < 1 or v_day > 31) then
v_flag := False;
end if;
if v_month in (4,6,9,11) and (v_day < 1 or v_day > 30) then
v_flag := False;
end if;
if v_month in (2) then
if (v_isLeapYear) then
–[闰年]–
if (v_day < 1 or v_day > 29) then
v_flag := False;
end if;
else
–[非闰年]–
if (v_day < 1 or v_day > 28) then
v_flag := False;
end if;
end if;
end if;

–[返回结果]–
Return v_flag;
End isDate;
Begin
/*
返回值说明:
-1 身份证号码位数不对
-2 身份证号码出生日期超出范围
-3 身份证号码含有非法字符
-4 身份证号码校验码错误
-5 身份证号码地区码非法
身份证号码通过校验
*/
–[长度校验]–
if p_idcard is null then
return -1;
end if ;
select lengthb(p_idcard) into v_length from dual;
if v_length not in (15,18) then
return -1;
end if;

–[区位码校验]–
if instrb(v_areacode, substr(p_idcard, 1, 2)||’,’) = 0 then
return -5;
end if;

–[格式化校验]–
if v_length = 15 then
v_isNumber := isNumber (p_idcard);
if not (v_isNumber) then
return -3;
end if;
elsif v_length = 18 then
v_isNumber := isNumber (p_idcard);
v_isNumber_17 := isNumber (substr(p_idcard,1,17));
if not ((v_isNumber) or (v_isNumber_17 and upper(substr(p_idcard,18,1)) = ‘X’)) then
return -3;
end if;
end if;

–[出生日期校验]–
if v_length = 15 then
select ’19’||substr(p_idcard,7,6) into v_date from dual;
elsif v_length = 18 then
select substr(p_idcard,7,8) into v_date from dual;
end if;
v_isDate := isDate (v_date);
if not (v_isDate) then
return -2;
end if;

–[校验码校验]–
if v_length = 18 then
v_sum :=
( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 1, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 11, 1))
)
* 7
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 2, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 12, 1))
)
* 9
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 3, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 13, 1))
)
* 10
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 4, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 14, 1))
)
* 5
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 5, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 15, 1))
)
* 8
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 6, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 16, 1))
)
* 4
+ ( TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 7, 1))
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 17, 1))
)
* 2
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 8, 1)) * 1
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 9, 1)) * 6
+ TO_NUMBER (SUBSTRB (p_idcard, 10, 1)) * 3;
v_mod := MOD (v_sum, 11);
v_checkbit := SUBSTRB (v_checkcode, v_mod + 1, 1);

if v_checkbit = upper(substrb(p_idcard,18,1)) then
return 1;
else
return -4;
end if;
else
return 1;
end if;
End Func_checkIdcard;
/
Show Err;

总结

以上所述是小编给大家介绍的oracle 身份证校验函数,大家如有疑问可以留言,或者联系站长。感谢亲们支持!!!
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎转载,烦请注明出处,谢谢!


数据运维技术 » SQL开发知识:oracle 身份证校验函数的代码