Oracle 11g 11.2.0.4 220719 Linux PSU 2022年04月补丁包下载漏洞修复支持远程修复RAC GI DB OJVM OPatch p34085652_112040_Linux-x86-64 p34204533_112040_Linux-x86-64

补丁说明

该补丁是Oracle 11g Linux 下 2022年07月19日的最新补丁,包含RAC的Gi ,DB ,OJVM,Opatch 等补丁包

支持单实例数据库、支持 RAC集群数据库

可以单独联系站长提供远程打补丁的服务,确保通过等保漏洞扫描

补丁文件列表

p6880880_112000_Linux-x86-64.zip

p34085652_112040_Linux-x86-64.zip

p34204533_112040_Linux-x86-64.zip

补丁截图

下面是补丁包的SHA信息:

Patch 34204533: GRID INFRASTRUCTURE PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.220719
p34204533_112040_Linux-x86-64.zip 1.4 GB  (1459354048 bytes)
SHA-256 1B9E67BD2543FB6E9D560EB3B93A53B5F0B4D7D27372DC80C3354C6D85564AF3
SHA-1 B675D4B443C2F7D19CB8AA64E7586E3DC9A00E6E

Patch 34085652: OJVM PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.220719
p34085652_112040_Linux-x86-64.zip 82.2 MB (86158588 bytes)
SHA-256 64080EE7F53C077A34F44904C71DD3F0F0FA7A66FE87A49BE3EB6C6CE9313541
SHA-1 E75631A700EC11BAD828E2ABE86D5137EAB47D47

OPatch 11.2.0.3.36 for DB 11.2.0.0.0 (Jul 2022)
p6880880_112000_Linux-x86-64.zip  
SHA-1 A24F65AE9634D21CAB46AB0E8404CA566191F48F
SHA-256 4434F2E7723D860ACCA625A3F9E67C76A44862C0206F175D106F9E6F05BA8A0E

单机 DB 数据库的补丁,在 GRID(p34204533_112040_Linux-x86-64.zip) 补丁包的 34057724 文件夹下

数据运维技术 » Oracle 11g 11.2.0.4 220719 Linux PSU 2022年04月补丁包下载漏洞修复支持远程修复RAC GI DB OJVM OPatch p34085652_112040_Linux-x86-64 p34204533_112040_Linux-x86-64